1. ദ്വൈരഥൻ

    1. നാ.
    2. എതിരാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക