1. ദ്വൈവാർഷിക

    1. വി.
    2. രണ്ടുവർഷം കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന
    3. രണ്ടുവർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക