1. ദ്വൈവിധ്യം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുപ്രകാരഭേദങ്ങളുള്ള അവസ്ഥ, പ്രകൃതി, സ്വഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക