1. ദൗത്യം

    1. നാ.
    2. ദൂതൻറെ കർമം, സന്ദേശംകൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കൽ
    3. സന്ദേശം
    4. മറ്റൊരാളുടെയോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻറെയോ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്തവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക