1. ദൗരാത്മ്യം

    1. നാ.
    2. കഠിനഹൃദയത്വം, ദുഷ്ടത, നീചത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക