1. ദൗഷ്കൃത്യം

    1. നാ.
    2. നീചത, ദുഷ്ടത
  2. ദുഷ്കൃത്യം

    1. നാ.
    2. ഹീനമായ കൃത്യം, ദുഷ്കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക