1. ദൗഷ്ട്യം

    1. നാ.
    2. നീചത, ദുഷ്ടത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക