1. ദൗഹിത്രം

    1. നാ.
    2. എള്ള്
    3. ഒരു മൃഗം, കാണ്ടാമൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക