1. ദൗർഗന്ധ്യം

    1. നാ.
    2. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക