1. ദൗർഭാഗ്യം

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യക്കേട്, ഭാഗ്യദോഷം
  2. ദുർഭാഗ്യം

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക