1. ദൗർമനസ്യം

    1. നാ.
    2. നൈരാശ്യം, മാനസികത്തളർച്ച x സൗമനസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക