1. ദർവിക

  1. നാ.
  2. കൊഴുപ്പ
  3. പാമ്പിൻറെ പത്തി
  4. തവി, ചട്ടുകം
  5. കൺമഷി
 2. ദാർവിക

  1. നാ.
  2. രസാഞ്ജനം
  3. ദർവി, കൊഴുപ്പ
 3. തിറവുക

  1. ക്രി.
  2. ശക്തിയുള്ളതാവുക, കഴിവുള്ളതാകുക
 4. ദുർവാക്ക്

  1. വി.
  2. ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറയുന്ന
  1. നാ.
  2. ശകാരം, പരുഷവാക്ക്, നിന്ദാവചനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക