1. ദർശക

  1. നാ.
  2. കാട്ടുന്ന, ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന
  3. വഴികാണിക്കുന്ന
  4. പരിശോധിക്കുന്ന
 2. ധർഷക

  1. വി.
  2. ചാരിത്രം നശിപ്പിക്കുന്ന
  3. കയ്യേറുന്ന, കടന്നാക്രമിക്കുന്ന
  4. ഡംഭുകാട്ടുന്ന
  5. വശീകരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക