1. ദർശകൻ

  1. നാ.
  2. വിദ്വാൻ
  3. ഗുരു
  4. പരിശോധകൻ
  5. വഴികാട്ടി
  6. ദ്വാരപാലകൻ
  7. കാണിക്കുന്നവൻ
 2. ധർഷകൻ

  1. നാ.
  2. നടൻ
  3. നർത്തകൻ
  4. വശീകരിക്കുന്നവൻ, ചാരിത്രം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
  5. അവിഹിതമായ ലൈംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, വിടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക