1. ദർശശ്രാദ്ധം

    1. നാ.
    2. കറുത്തവാവുദിവസം നടത്തുന്ന ശ്രാദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക