1. ദർശാപഥം

    1. നാ.
    2. കാഴ്ചയിൽപ്പെടുന്ന മേഖല, നോട്ടം പതിയുന്ന ദൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക