1. ദർശേഷ്ടി

    1. നാ.
    2. കറുത്തവാവുദിവസം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക