1. ധനദൻ

  1. നാ.
  2. കുബേരൻ
  3. ദാനശീലൻ
 2. ദാന്തൻ

  1. നാ.
  2. അടക്കമുള്ളവൻ
  3. ദാനശീലമുള്ളവൻ
  4. മെരുക്കിയ കാള
  5. ദമയന്തിയുടെ സഹോദരൻ
 3. താന്താൻ

  1. -
  2. താൻ എന്നതിൻറെ ഇരട്ടിച്ച രൂപം, അവനവൻ.
 4. ദീനദീന

  1. വി.
  2. അത്യന്തം ദീനതയുള്ള
 5. തനിത്തനി

  1. അവ്യ.
  2. വെവ്വേറെ
 6. ധനധാനി

  1. നാ.
  2. ഭണ്ഡാരം, ഖജനാവ്
 7. ദന്തിനി

  1. നാ.
  2. പിടിയാന
  3. ചെറിയ ദന്തി
 8. ദിനേദിനേ

  1. അവ്യ.
  2. പ്രതിദിനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക