1. ധനമദം

    1. നാ.
    2. ധനികനെന്ന അഹങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക