1. ധനലുബ്ധ

    1. വി.
    2. ധനത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക