1. ധനവൃദ്ധി

    1. നാ.
    2. സമ്പത്തിൻറെ വർധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക