1. ധനശാസ്ത്രം

    1. നാ.
    2. ധനത്തിൻറെ സ്വഭാവം ഉത്പാദനം വിതരണം വ്യയം, ധനത്തിനു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക