1. ധനാദാനം

  1. നാ.
  2. ധനം സ്വീകരിക്കൽ
 2. ദാനാദാനം

  1. നാ.
  2. കൊടുക്കലും വാങ്ങലും
 3. തിന്തനം

  1. നാ.
  2. ചില നാടോടി നൃത്തങ്ങളുടെ താളസൂചകമായ വായ്ത്താരി
  3. താളബദ്ധമായ ചലനം
 4. തെന്തനം

  1. നാ.
  2. അലഞ്ഞുതിരിയൽ
  3. തുള്ളിയാടൽ
  4. കേരളത്തിലെ ഒരു നാടൻ താളത്തെ കുറിക്കുന്ന വായ്ത്താരി
  5. ലക്ഷ്യമില്ലായ്മ
 5. ദീനദീനം

  1. അവ്യ.
  2. അത്യന്തം ദീനമായി, അതികഠിനമായ ദു:ഖത്തോടെ, വലിയ അവശതയോടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക