1. ധനാധിപൻ

    1. നാ.
    2. കുബേരൻ
    3. സമ്പന്നൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക