1. ധനാർജനം

    1. നാ.
    2. ധനം സമ്പാദിക്കൽ, സമ്പത്തുനേടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക