1. ധനാർഥി

    1. നാ.
    2. ധനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക