1. ധനു

  1. നാ.
  2. ധാന്യപ്പുര
  3. വില്ല്
  4. ധനുരാശി
  5. ധനുമാസം
  6. വരണ്ട മണൽത്തിട്ട, മണൽനിറഞ്ഞ തീരം
  7. നാലുഹസ്തം ചേർന്ന അളവ്
 2. തനു

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  1. വി.
  2. ചെറിയ
  3. മെലിഞ്ഞ
  4. വിരളമായ
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു മഹർഷി
  1. നാ.
  2. തൊലി
  1. വി.
  2. കട്ടികുറഞ്ഞ, നേർമയുള്ള (തുണിയെന്നപോലെ)
  1. നാ.
  2. രൂപം
  3. ചെറുത് (സൂക്ഷ്മമായത്)
  4. (ജ്യോ.) ലഗ്നസ്ഥാനം
 3. തനു

  1. നാ.
  2. ശരീരം. ഉദാ: തനുരൂഹം
 4. ദനു

  1. നാ.
  2. ദക്ഷൻറെ ഒരു പുത്രി, കശ്യപൻറെ പത്നി
  3. കബന്ധൻ
 5. ദാനു

  1. നാ.
  2. തീയ്
  3. കാറ്റ്
  4. സമ്മാനം
  5. ഐശ്വര്യം
  6. അസുരൻ
  7. സുഖം
  8. ദാതാവ്
  9. പരാക്രമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക