1. ധനുക്കൂറ്

    1. നാ.
    2. ധനുരാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക