1. ധനുരാകാര

    1. വി.
    2. വില്ലിൻറെ ആകൃതിയുള്ള, വളഞ്ഞ, വക്രമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക