1. ധനുർവിദ്യ

    1. നാ.
    2. വില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാനം, വില്ലുപ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യാസം, ആയുധവിദ്യ, ധനുർവേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക