1. ധന്വം

  1. നാ.
  2. ധനുരാശി
  3. വരണ്ടനിലം, തീരദേശം, മരുഭൂമി, തരിശുഭൂമി
  4. വില്ല്, മഴവില്ല്
 2. താനവം

  1. നാ.
  2. കൃശത്വം, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക