1. ധമി

  1. നാ.
  2. ഊത്ത്, ഊതിപ്പെരുക്കൽ
 2. തമി

  1. നാ.
  2. മഞ്ഞൾ
  3. രാത്രി, നല്ല ഇരുട്ടുള്ളരാത്രി
  4. മയക്കം മോഹാലസ്യം
 3. ദമി

  1. നാ.
  2. ദമമുള്ളവൻ
  3. മറ്റുള്ളവരെ അടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക