1. ധരണിക

  1. നാ.
  2. തുലാം, ചുവരിനുമുകളിൽ കുറുകെവയ്ക്കുന്ന തടി
 2. ദ്രാണിക

  1. നാ.
  2. അമരി
  3. തൊട്ടി, തോണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക