1. ധരണികന്ദം

    1. നാ.
    2. നിലക്കിഴങ്ങ്
    3. വലിയ ഉള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക