1. ധരണിധരം

  1. നാ.
  2. ഭൂമിയെ വഹിക്കുന്നത്, പർവതം
  3. ദിഗ്ഗജം
  4. ആദികൂർമം
 2. ത്രണേത്രം

  1. നാ.
  2. ശിവൻറെ വില്ല്
  3. ത്രിനേത്രനെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക