1. ധരണിധരൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. രാജാവ്
  5. ആദിശേഷൻ
  6. ദിഗ്ഗജം
 2. ത്രിണേത്രൻ

  1. നാ.
  2. മുക്കണ്ണൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക