1. ധരണിഭൃത്ത്

    1. നാ.
    2. പർവതം
    3. രാജാവ്
    4. ആദിശേഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക