1. ധരണിമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. ഭൂഗോളം, ഭൂതലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക