1. ധരണിസുതൻ

    1. നാ.
    2. കുജൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക