1. ധരണീയ

  1. വി.
  2. ധരിക്കത്തക്ക
 2. തൃണ്യ

  1. നാ.
  2. തൃണസമൂഹം
  3. പുൽത്തകിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക