1. ധരാംഗം

  1. നാ.
  2. പർവതം
 2. തരംഗം

  1. നാ.
  2. ചാട്ടം
  3. അല, ഓളം, തിര
  4. തുണി, വസ്ത്രം
  1. സംഗീ.
  2. നാദത്തിൻറെ ആരോഹണാവരോഹണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക