1. ധരാധരം

  1. നാ.
  2. പർവതം
 2. തരാതരം

  1. നാ.
  2. എൺനം ഗുണം വലിപ്പം സ്ഥലം തുടങ്ങിയവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള വ്യത്യാസം
 3. ധാരാധരം

  1. നാ.
  2. വാൾ
  3. മേഘം
 4. ദരിദ്രം

  1. നാ.
  2. സമ്പത്തില്ലാതായത്, ദുർഗതിയെ പ്രാപിച്ചത്
 5. ദുരോദരം

  1. നാ.
  2. ചൂതുകളി
  3. ചൂത്
  4. ചൂതിൽ പണയം വയ്ക്കൽ
 6. ധർത്രം

  1. നാ.
  2. യാഗം
  3. താങ്ങ്
  4. നന്മ
  5. ഗൃഹം
  6. ആലംബം, വാഹകം
  7. ശ്രയസ്സ്
 7. ധീരധീരം

  1. അവ്യ.
  2. വലിയ ധൈര്യത്തോടെ
 8. തരിത്രം

  1. നാ.
  2. പങ്കായം
  3. തോണി, വള്ളം
 9. താരിത്രം

  1. നാ.
  2. തോണി, ചങ്ങാടം
 10. ദാർദുരം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. വലംപിരിശംഖ്
  4. തവളയുടെ കടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക