1. ധരിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ധരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക