1. ധരുണൻ

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാവ്
  3. അഗ്നി
 2. ദാരുണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. രാക്ഷസൻ
  5. ഭയങ്കരൻ
 3. തരുണൻ

  1. നാ.
  2. യുവാവ്
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു സൂര്യവംശ രാജാവ്
 4. ധരണൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
 5. തരണൻ

  1. നാ.
  2. മറുകര കടത്തുന്നവൻ
 6. താരണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. കടത്തുന്നവൻ
  5. ഈശ്വരൻ (സംസാരസമുദ്രത്തെ തരണം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ)
 7. ദ്രാണൻ

  1. നാ.
  2. ഒരു മഹാഭാരത കഥാപാത്രം, ആയുധവിദ്യാചാര്യൻ, പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും ഗുരു
 8. തോരണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 9. ധുരീണൻ

  1. നാ.
  2. നേതാവ്
  3. വണ്ടിക്കാരൻ
  4. വ്യാപാരി, വ്യവസായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക