1. ധവളം

  1. നാ.
  2. ശംഖ്
  3. വെളുപ്പുനിറം
  4. നീർമരുത്
  5. ഞമ
  6. ചീനക്കർപ്പൂരം
  7. വെളുത്ത കുരുമുളക്
  8. ഒന്നാംതരം കാള
 2. താവളം

  1. നാ.
  2. താത്കാലികമായ വിശ്രമസ്ഥാനം (യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാമധ്യേ തങ്ങാനും വണ്ടികളും മറ്റും നിറുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം)
  3. ആശ്രയസ്ഥാനം
  4. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക