1. ധവിത്രം

    1. നാ.
    2. (യാഗത്തിൽ അഗ്നിയെ വീശി കത്തിക്കുന്നതിനായി മാൻതോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി മുളകൊണ്ടു തട്ടിട്ട) വിശറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക