1. ധാതുപാഠം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ക്രിയാധാതുക്കളുടെ പട്ടിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക