1. ധാതുവാദം

    1. നാ.
    2. ധാതുക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക