1. ധാത്രയപിതാവ്

    1. നാ.
    2. വളർത്തച്ഛൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക