1. ധാന്യോത്ക്ഷേപണം

    1. നാ.
    2. നെല്ലു കാറ്റത്തിടൽ, പതിരു കളയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക